Přihlášení k účtu

Fakturační a přepravní údaje

Doručovací adresa:
Dodací adresa je stejná jako fakturační
Přidat / Upravit adresu

Obsah košíku

Vložte nějaké zboží...

DPH:
Sleva:
Celkem:

Poznámky a zvláštní požadavky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
BARCELAN s. r.o.
se sídlem 683 03 NEMOJANY 117
identifikační číslo: 26908191
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44535
pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na adrese
www.barcelan.com

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je obchodní společnost BARCELAN s. r.o., se sídlem 683 03 NEMOJANY 117, identifikační číslo: 26908191, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44535 (dále jen „prodávající“).

1.2. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklé na základě kupní smlouvyu zavírané prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo v souvislosti s ní (dále jen „kupní smlouva“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.barcelan.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.3. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jaké jako „kupující -spotřebitel“).

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, není spotřebitelem a bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách pro podnikatele (dále také jako „kupující -podnikatel“).

Tyto obchodní podmínky upravují odlišně některá práva a povinnosti pro spotřebitele a pro podnikatele. V případě, že jsou práva a povinnosti upraveny shodně pro spotřebitele i pro podnikatele, jsou tyto osoby dále společně označovány jako „kupující“.

1.4. Kupní smlouva je pro účely těchto obchodních podmínek vymezena jako dvoustranné právní jednání, kterým se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu movitou věc (zboží z nabídky prodávajícího) a umožnit mu nabýt vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Kupní smlouva mezi kupujícím – spotřebitelem a prodávajícím je spotřebitelskou smlouvou ve smyslu ustanovení § 1810 občanského zákoníku.

1.5. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se českým právem. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem.

1.6. S obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád, před uzavřením kupní smlouvy seznámil a že s nimi ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky výslovně souhlasí.

1.7. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.8. Obchodní podmínky platné v okamžiku uzavření kupní smlouvy obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu kupujícího.

1.9. Kupující si je vědom, že mu koupí zboží z nabídky prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. prodávajícího nebo jeho smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou ujednáno jinak.

1.10. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.11. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.12. Při uzavírání kupní smlouvy s kupujícím - podnikatelem v souladu s těmito obchodními podmínkami se nepoužije ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen bez zbytečného prodlení aktualizovat, a to vždy nejpozději před objednávkou kupujícího. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, kromě nákladů na doručení zboží, které se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady,tyto jsou platné pouze při objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu, s výjimkou zjevných chyb. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, které se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
* druhu zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
* způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
* informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
3.7. Smluvní vztah – kupní smlouva, mezi prodávajícím a kupujícím s ohledem na znění článku 3, bodu 3.1. těchto obchodních podmínek, vzniká v okamžiku, kdy je kupujícímu doručena akceptace (přijetí) objednávky (nabídky) prodávajícím, tj. v okamžiku doručení přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy učiněného ze strany kupujícího. Okamžikem uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím jsou smluvní strany takovou smlouvou vázány a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy vyplývající.
3.8. Prodávající po obdržení objednávky kupujícího potvrdí přijetí objednávky kupujícího, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“) nebo ho bude kontaktovat s jiným sdělením. Jiným sdělením se rozumí (a) odmítnutí objednávky (např.: v případě nedostupnosti zboží, chybně uvedené ceny zboží), (b) informace o dočasné nedostupnosti zboží bez uvedení přesného termínu jeho dodání a s dotazem, zda kupující má přesto zájem na uzavření kupní smlouvy, (c) informaci o dočasné nedostupnosti zboží s uvedením přesného termínu jeho dodání a s dotazem, zda kupující má přesto zájem na uzavření kupní smlouvy. V případech uvedených výše pod body (b) a (c) je kupní smlouva uzavřena v okamžiku doručení potvrzení nabídky objednatelem. Prodávající doporučuje, aby si kupující potvrzující email uschoval (nevymazal), a to do uplynutí záruční doby zboží nebo do uplynutí doby použitelnosti, neboť může sloužit pro objasnění obsahu kupní smlouvy v případě rozporů či platnosti znění obchodních podmínek.
3.9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.10. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v případě, kdy se zboží se již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
3.11. Kupující má možnost jednostranně zrušit (odvolat) nebo změnit svoji objednávku, jestliže zrušení nebo změna objednávky dojde prodávajícímu dříve, než prodávající odešle kupujícímu akceptaci (přijetí) objednávky.
3.12. Veškeré objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu www.barcelan.com jsou považovány za závazné.
3.13. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
3.14. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
3.15. Vzniklou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
3.16. Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím po učinění objednávky ze strany kupujícího bude probíhat zásadně formou e-mailové komunikace.
3.17. Vzniklá kupní smlouva, resp. daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu. Registrovaní uživatelé mají k uzavřeným smlouvám přístup po přihlášení na internetových stránkách prodávajícího. Neregistrovaným zákazníkům bude smlouva zaslána v elektronické podobě na požádání.
3.18. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
3.19. Objednávku je také možné realizovat e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky na čísle 602 956 303, přičemž objednávka bude obsahovat následující údaje:
* jméno nebo název kupujícího podnikatele a jeho sídlo, IČ a DIČ, pokud je kupující registrován jako plátce DPH,
* jméno, příjmení, bydliště kupujícího/spotřebitele, příp. místo dodání zboží, je-li odlišné od bydliště,
* identifikace Zboží, které je předmětem smlouvy
* způsob dodání a dopravy,
* podpis osoby oprávněné objednávat Zboží/zplnomocnění osoby jednající za Kupujícího, pokud tato není oprávněna za Kupujícího jednat,
* případné specifické požadavky na Zboží,
* další údaje, které považuje kupující za důležité,
* termín dodání,
* kontakt na kupujícího - e-mailovou adresu, telefonní číslo.
3.20. E-mailovou i telefonickou  objednávkou kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den vytvoření objednávky, jakož i v den vytvoření objednávky platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného, uvedenou v katalogu internetového obchodu www.barcelan.com, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Kupující poskytne prodávajícímu potřebné a pravdivé údaje nutné k vytvoření objednávky. Další komunikace mezi prodávajícím a kupujícím bude probíhat formou e-mailové zprávy.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Prodávající požaduje úhradu kupní ceny dle zvoleného způsobu úhrady před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího, případná povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány, zejména jedná-li se o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, nebo množství zboží, které není obvyklé. Prodávající se zavazuje o požadavku zálohové platby informovat kupujícího neprodleně. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.2. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Původní cena znamená cenu zboží/služby, za niž předmětné zboží/službu prodávající nabízel bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na provozovaném e-shopu, nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.
4.3. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího. Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti bezodkladně po jejím zjištění.
4.4. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
* v hotovosti při osobním odběru zboží ve výdejně prodávajícího na adrese Brno, Divadelní 3 oproti a) předání zboží a převzetí zboží kupujícím a b) předání daňového dokladu kupujícímu;
* v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce oproti předání zboží dopravcem (včetně daňového dokladu) a převzetí zboží kupujícím;
* bezhotovostně převodem předem na účet prodávajícího č. 35-0454830287/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“) na základě vystavené zálohové faktury, přičemž  po uhrazení celé kupní ceny je zboží s příslušným daňovým dokladem předáno kupujícímu;
* online kartou nebo převodem prostřednictvím platební brány GPWebPay, přičemž  po uhrazení celé kupní ceny je zboží s příslušným daňovým dokladem předáno kupujícímu;
* pouze bezhotovostně převodem předem na účet prodávajícího na základě vystavené zálohové faktury v případě dodání zboží mimo území České republiky, přičemž po uhrazení celé kupní ceny je zboží s příslušným daňovým dokladem předáno kupujícímu.
4.5. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.6. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.7. V případě bezhotovostní platby není prodávající povinen do okamžiku připsání kupní ceny na jeho účet zboží kupujícímu odeslat.
4.8. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.9. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.10. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – prodejku nebo fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží.
4.11. Výše uvedený daňový doklad (prodejka nebo faktura) slouží zároveň jako záruční list pro kupující spotřebitele.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Prodávající nezaručuje okamžitou skladovou dostupnost všech položek zboží. Informace o stavu skladových zásob u nabízeného zboží se může lišit v závislosti na postupném vyprodávání a má obecně informativní charakter.
5.2. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží není uvedena jiná lhůta k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do tří pracovních dnů od potvrzení objednávky, není-li v potvrzení uveden jiný termín.Toto neplatí pro osobní odběr na prodejně a v případě sjednání bezhotovostního způsobu úhrady kupní ceny, platby online kartou nebo převodem prostřednictvím platební brány. Pokud kupující vyžadujete dodání zboží v konkrétním termínu, případně je kupující obeznámen s tím, že v termínu uvedeném pro doručení zboží nebude-li přítomen na adrese dodání, doporučuje prodávající tento požadavek či jinou skutečnost uvést v "poznámce" objednávkového formuláře.
5.3. Kupující je povinen zboží převzít.
5.4. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, odešle prodávající kupujícímu společně se zbožím, případně zašle ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží.
5.5. Pro případ, že zboží nebude možné dodat ve lhůtě uvedené v internetovém obchodě nebo prodávající nebude vůbec schopen dodat objednané zboží nebo ho bude schopen dodat jen částečně, bude prodávající bezodkladně kontaktovat kupujícího za účelem učinění dohody o dalším postupu.
5.6. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.7. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
5.8. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.9. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat, přechází na kupujícího nebezpečí škody. V tomto případě je kupující povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 50,- Kč, maximálně však 500,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.
5.10. Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží a jeho úplnost, včetně dokladů, případně nepoškozenost obalů. V případě nesrovnalostí tyto sdělí prodávajícímu na místě.
5.11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat stav zásilky (neporušenost obalů zboží i zboží samotné). Až poté podepsat doklad o převzetí a předání zásilky, kdy tím kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo dodáno nepoškozené. V případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a zapsat do dokladu o dodání. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Pro tento případ prodávající doporučuje provést fotodokumentaci poškození a obalu.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu sídla prodávajícího, sepsat s dopravcem škodní protokol a přiložit fotodokumentaci a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu.
Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou, a případná reklamace poškozeného zboží může z tohoto důvodu být zamítnuta.
5.12. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány, případně odkazem na podmínky zvoleného dopravce.
5.13. Jsou možné následující způsoby doručení objednaného zboží:
* osobní odběr ve výdejním místě e-shopu na ulici Divadelní 3, BRNO,
* Česká pošta – Doporučená zásilka/balík,
5.14. Zboží bývá zpravidla doručeno do druhého (2) pracovního dne od nakládky v naší společnosti.
5.15. Cena dopravy je závislá na konkrétním způsobu dodání takto:
* Česká pošta 59,-- Kč s DPH
* při objednávce zboží nad 1.000,-- Kč s DPH je DOPRAVA ZDARMA.
5.16. Cena za doručení zboží na dobírku činí 54 Kč s DPH, cena za platbu online kartou nebo převodem je ZDARMA. Cena za osobní odběr při platbě v hotovosti na výdejně činí 30Kč.
5.17. V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, může prodávající či její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající či její smluvní partner odmítnout zboží vydat.
5.18. Zboží zakoupené kupujícím-právnickou osobou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí. Zboží zakoupené kupujícím-osobou samostatně výdělečně činnou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).

6. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ A VÝHRADA VLASTNICTVÍ

6.1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího - spotřebitele okamžikem převzetí zboží, a to buď v prodejně prodávajícího, nebo od přepravce.
6.2. U kupujícího - podnikatele odevzdá prodávající zboží předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího - podnikatele a umožní kupujícímu - podnikateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci. Na kupujícího – podnikatele přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému prvnímu přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce.
6.3. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
6.4. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží prodávajícímu.

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SE SPOTŘEBITELEM


7.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) může kupující spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem ve spojení se zákonem o ochraně spotřebitele.
7.2. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy:
* o dodávce zboží, které bylo vyrobeno nebo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu případně se jedná o zboží atypické,
* o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
* o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
* o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
* o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
* o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
* o poskytování služeb, jestliže byly splněny předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
7.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.2. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Pokud se jedná o spotřební zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.
7.4. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Své rozhodnutí odstoupit nám prosím oznamte na uvedenou adresu elektronické pošty prodávajícího.
7.5. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
7.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.3. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Vrácení zboží není možné „na dobírku“, toto nebude prodávajícím převzato. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
7.7. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.3. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
7.8. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Je-li tedy vrácené zboží uvedeným způsobem poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a jednostranně jej započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
7.9. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
7.10. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v zejména v případě, že se již zboží nevyrábí nebo nedodává, výrazným způsobem se změnila cena zboží dodávaného dodavatelem prodávajícího, zboží je dlouhodobě nedostupné nebo omylem či administrativní chybou byla v internetovém obchodu uvedena chybná kupní cena. V případě, že některá z výše uvedených skutečností nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu ve věci. V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část a vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
7.11. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY S PODNIKATELEM


8.1. Kupující podnikatel může od kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem ustanovení § 2001 a následujících.
8.2. Prodávající si vyhrazuje právo možnosti odstoupení od kupní smlouvy v případě, že se již zboží nevyrábí nebo nedodává, výrazným způsobem se změnila cena zboží dodávaného dodavatelem prodávajícího, zboží je dlouhodobě nedostupné nebo omylem či administrativní chybou byla v internetovém obchodu uvedena chybná kupní cena. V případě, že některá z výše uvedených skutečností nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu ve věci. V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část a vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
8.3. Neoznámil-li kupující podnikatel vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
8.4. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍA JAKOST PŘI PŘEVZETÍ


9.1. Práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady jsou upraveny v reklamačním řádu prodávajícího.

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
10.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
10.3. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
10.4. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje v prvé řadě prodávající prostřednictvím elektronické adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
10.5. Kupující – spotřebitel má podle zákona o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
10.6. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
10.7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
10.8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
11.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
11.3. Kupující souhlasí se shromažďováním a zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Prodávající dále eviduje obchodní transakce kupujícího u prodávajícího. V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, při vyzvednutí reklamace, či při proplácení dobropisu od prodávajícího může tento požadovat předložení identifikačního dokladu (OP nebo CP), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může být odmítnuto zboží či peníze vydat/proplatit.
11.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
11.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
11.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
11.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
11.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel dle bodu 11.5. těchto obchodních podmínek provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
* požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
* požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
11.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES


12.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
12.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

13. DORUČOVÁNÍ


13.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.


14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


14.1. Smluvní strany sjednávají, že vztah založený kupní smlouvou se vždy, i pro případ že je obsažen mezinárodní (zahraniční) prvek, se řídí českým právem a k projednání a rozhodnutí sporů vzniklých na základě této kupní smlouvy jsou vždy příslušné české soudy. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
14.3. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a jsou neomezeně přístupné na stránkách internetového obchodu www.barcelan.com, a to ve všech jejich verzích včetně verze aktuální, což umožňuje jejich archivaci a reprodukci.
14.4. Nedílnou součást obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, reklamační řád a formulář pro uplatnění vad.
14.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Barcelan s. r.o., 683 03 Nemojany 117, adresa elektronické pošty Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon 602 956 303.
14.6. Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 16. 8. 2016 a ruší předchozí znění obchodní podmínky včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle prodávajícího, elektronicky na www.barcelan.com.

V Brně dne 16. 8. 2016         

 REKLAMAČNÍ ŘÁD

obchodní společnosti
Barcelan s. r. o.
se sídlem 683 03 NEMOJANY 117
identifikační číslo: 26908191
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44535
pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na adrese
www.barcelan.com
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího, kterým je společnost BARCELAN s. r.o., se sídlem 683 03 NEMOJANY 117, identifikační číslo: 26908191, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44535 (dále jen „prodávající“).
1.2. Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a obchodními podmínkami prodávajícího (dále jen „OP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.
1.3. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem.
1.4. Definice pojmů obsažené v tomto reklamačním řádu mají přednost před definicemi v OP. Pokud tento reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován v OP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.
2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍA JAKOST PŘI PŘEVZETÍ - SPOTŘEBITEL
2.1. Prodávající níže informuje kupujícího – spotřebitele o  rozsahu, podmínkách a  způsobu uplatnění práva z vadného plnění (v textu také jako „reklamace“)a o tom, kde lze reklamaci uplatnit. Požádá-li o to kupující - spotřebitel, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.
2.2. Práva a povinnosti smluvních stran, kde kupujícím je spotřebitel ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele).
2.3. Jako doklad o záruce slouží doklad o zakoupení zboží (prodejka, faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, identifikátor zboží).
2.4. Na výslovnou žádost kupujícího poskytne prodávající záruku formou záručního listu. Umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu pouze doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje. Je-li to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, v záručním listě prodávající srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí a současně uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.
Jakost při převzetí
2.5. Prodávající odpovídá kupujícímu - spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu - spotřebiteli, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2.6. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
2.7. Pokud má kupujícím - spotřebitelem převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží.
2.8. Kupující - spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let ode dne převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
2.9. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil nebo se jedná o vadu, kterou musel kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí.
2.10. Životnost výrobku se nemusí krýt s pojmem záruční doba. Nadměrné nebo dlouhodobé opotřebení výrobku nemůže být reklamováno jako vada výrobku.
2.11. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé po uplynutí záruční doby, dále zejména v důsledku:
- běžného opotřebení užíváním,
- mechanického poškození,
- provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
- zboží, které bylo upravováno kupujícím (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
- poškození způsobeného neodbornou instalací, neodborným zacházením či obsluhou nebo zanedbáním běžné péče,
- poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo obecnými zásadami (zejména v rozporu s návodem nebo technickými normami),
- poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí.
To neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.
Zákonná práva z vadného plnění
2.12. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
 odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 bezplatné odstranění vady opravou;
 přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
2.13. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
2.14. Jednou provedenou volbu práva z vadného plnění již není možné měnit bez souhlasu prodávajícího.
2.15. Právo na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy má kupující též v případě, že se jedná o vady odstranitelné, ale pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vyskytujících se vad nemůže kupující zboží řádně užívat. Větším výskytem vady je myšleno 3. oprávněná a uznaná reklamce stejného druhu, nebo 4. oprávněná a uznaná reklamce různého druhu.
2.16. Ustanovení uvedená v čl. 2.5.tohoto reklamačního řádu se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu s ohledem na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím - spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
Uplatnění práv z vadného plnění, vyřízení
2.17. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání nebo u osoby určené k opravě, bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
2.18. Kupující je povinen oznámit vadu včas, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, v opačném případě nemusí prodávající reklamaci uznat. Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, že kupující převzal zásilku, která byla zjevně poškozená.
2.19. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
2.20. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (zejména dokladem o koupi).
2.21. Kupující je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení uplatněných vad zboží. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
2.22. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
2.23. Prodávající je povinen bezodkladně, po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
2.24. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
2.25. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
2.26. O reklamaci a jejím vyřízení bude prodávajícím vydáno kupujícímu - spotřebiteli písemné potvrzení, kde bude uvedeno, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
2.27. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou.
2.28. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
3. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ - PODNIKATEL
3.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku).
3.2. Jako doklad pro uplatnění práv z vadného plnění slouží zejména doklad o zakoupení zboží (faktura, prodejka) se zákonem uvedenými údaji.
3.3. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé zejména v důsledku:
- běžného opotřebení užíváním,
- mechanického poškození,
- provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
- zboží, které bylo upravováno kupujícím (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
- poškození způsobeného neodbornou instalací, neodborným zacházením či obsluhou nebo zanedbáním běžné péče,
- poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo obecnými zásadami (zejména v rozporu s návodem nebo technickými normami),
- poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,
není-li mezi smluvními stranami dohodnuto písemně jinak.
3.4. Kupující podnikatel je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Jestliže kupující podnikatel zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.
3.5. Pokud kupující podnikatel zjistí poškození zboží, jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem, daňovým dokladem nebo fakturou a skutečně dodaným zbožím (zejména v množství, jakosti a provedení), je povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit prodávajícímu.
3.6. Prodávající poskytuje tímto kupujícímu podnikateli záruku za jakost v souladu s výše uvedeným v délce 12 měsíců. Je-li na prodávaném zboží, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití zboží, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
3.7. Neoznámil-li kupující - podnikatel vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující - podnikatel mohl při dostatečné péči zjistit.
3.8. Neoznámil-li kupující - podnikatel vadu včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
3.9. Při uzavření kupní smlouvy s kupujícím – podnikatelem je stanovena lhůta k vytknutí vady dle ustanovení § 1921 a § 2112 občanského zákoníku. Vadu je kupující povinen oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 6 měsíců od převzetí výrobku/zboží. Jedná-li se o skrytou vadu, je nutné vadu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co kupující vadu při prohlídce výrobku mohl zjistit, nejpozději však do 2<

Porovnat zboží


V seznamu k porovnání není žádné zboží.

Oblíbené zboží


Nemáte žádné oblíbené zboží.

Kategorie